බාල වයස්කාර දරැවකු සිටින, නීත්යානුකූල නොවන ලෙස ඉතාලියේ රැදී සිටින දෙමවුපියන් හට ඉතාලියේ රැදී සිටීමට අවසර.

0
82

බාල වයස්කාර දරුවකු යනු ඉතාලියේ සිවිල් නීති සංග්‍රහයට අනුව වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ නොවූවන් ලෙස හැදින්විය හැක. (art. 2 C.C , art. 37 Cost)

ඉතාලියේ බාල වයස්කාර දරැවකු සිටින නීත්‍යානුකූල නොවන ලෙස ජීවත් වන දෙමවුපියන් හට, අංක 286/98 නීතියේ 31 වන වගන්තිය යටතේ බාල වයස්කාර දරුවා වෙනුවෙන් ඉතාලියේ රැදී සිටීමට බලපත්‍රයක් හෝ ඉතාලියට ඇතුළුවීමට වීසා බලපත්‍රයක් හෝ රැඳී සිටීමට අවසරයක් බාල වයස්කාර අධිකරණයෙන් ඉල්ලුම් කල හැකියි.

ආගමන විගමන පනතේ 31 වන වගන්තිය යටතේ විදේශීය දරුවෙකුගේ දෙමව්පියන්ට ඉතාලියේ පදිංචිය සඳහා අවසර බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට බලය බාල වයස්කාර අධිකරණයට සතුයි.

ඉහත සදහන් වගන්තියට අනුව: “බාල වයස්කාර දරැවාගේ මානසික සහ කායික වර්ධනය සම්බන්ධ බරපතල හේතු, දරුවාගේ ලාබාල වයස සහ සෞඛ්‍ය තත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් බාල වයස්කාර අධිකරණයට ඉතාලියේ රැදී සිටීමට දෙමාපියන් හට අවසර දිය හැකිය.”

මෙම රැදී සිටීමේ බලපත්‍රයෙන් රැකියාවක් කල හැකි අතර එය නැවත අලුත් කිරීමට අධිකරණය විසින් ලබා දුන් තීරණය අවශ්‍ය වනවා. එමෙන්ම, බාලවයස්කාර දරැවා ඉතාලියේ ජීවත් වීමද මෙම බලපත්‍රය අලුත් කිරීමට හේතුවක් වනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here