ආරම්භය

0
123

පරිපාලන හා සංක්‍ර​මණ නීති උපදෙස් ආයතනය

ඉතාලි රජයේ ලියාපදිංචි පුද්ගලික ආයතනයක් වන “පරිපාලන හා
සංක්‍රමණ නීති උපදෙස් ආයතනය” ආරම්භ කල නිර්මාතෘවරිය වන ශ්‍රී
ලංකීක සම්භවයක් සහිත ඉතාලියේ නීති ක්ෂේත්‍රයේ දිගු කලක් සක්‍රීයව
ක්‍රියාකරන නීතිඥ සචිනි වර්ණකුලසූරිය (Praticante Avvocato Abilitato), 2016
වර්ශයේ ජූනි මස 23 වන දින රෝමයේ “La Sapienza” විශ්වවිද්‍යාලයේ, නීති
පීඨයේ නීති උපාධිය සම්පූර්ණ කරන ලදි. DM 270/04 [LMPU – ORDIN.
2007] (classe LMG / 01).

2018 වර්ශයේ ඔක්තෝබර් මස 23 වන දින වෙරෝනා සොෆියාතී
මස්සිමිලියානෝ (Studio Legale Massimiliano Soffiati) නීති ආයතනයේ නීතිඥ
පුහුණුව සම්පූර්ණ කළ අතර 2018 වසරේ අප්‍රේල් 23 වනදා සිට
වෙරෝනා නීතිඥ සංගමයේ නීතිඥයන්ගේ ලැයිස්තුවේ ලියාපදිංචි වු
අතර, එම වර්ශයේදී ඉතාලි රජයේ ලියාපදිංචි පුද්ගලික ආයතනයක්
වන “පරිපාලන හා සංක්‍රමණික නීති උපදෙස් ආයතනය” ආරම්භ කරන
ලදි.

2019 වර්ශයේ සිට සිංහල සහ ඉතාලි භාශාව නිල වශයෙන්
පරිවර්තනය කිරීම සඳහා වෙරෝනා C.C.I.A.A ලැයිස්තුවේද ලියාපදිංචි
වන ලදී.

2017 වසරේ ජනවාරි මස සිට මැයි දක්වා වෙරෝනා නගරයේ පරිපාලන
පොලිස් මූලස්ථානයේ Prefettura di Verona කැබිනට් කාර්යාලයේ (Ufficio
Gabinetto) සංක්‍ර​මණික නීතිය, ජාත්‍යන්තර හා දේශපාලන රැකවරණය
සඳහා අයදුම්කරන්නන් කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු
කරන්නට යෙදුනා.

2015 සිට 2016 දක්වා රෝමයේ මහ නගර සභාවේ Roma Capitale තරුණ
සහ ජාතික සිවිල් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ (Dipartimento della
gioventù e del servizio civile nazionale) “රෝම නගරයේ ආගම් සහ ජාතින්

අතර ඇති විවිධත්වය” පිළිබඳ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් සක්යව සම්බන්ධ
වන ලදී.

2013 සිට 2014 දක්වා රෝම නගරයේ “Synergasia” සංගමය සමඟ
කටයුතු කළ අතර, පරිවර්තන භාෂාමය හා සංස්කෘතික මැදිහත්වීම්
පිලිබඳ කටයුතු කරන ලදී.

2013 සිට 2016 දක්වා රෝමයේ අචීලියා නගරයේ තරුණ
මධ්‍යස්ථානයේ Associazione “Ciao” සංගමයේ විදේශිකයන් හට ඉතාලි
භාශාව ඉගැන්වීම්/භාශා පරිවර්තනය සහ සංස්කෘතික මැදිහත්වීම සහ
සංක්‍රමණ නීති උපදේශන පිලිබදව කටයුතු සිදු කලා.

“පරිපාලන හා සංක්‍රමණ නීති උපදෙස් ආයතනයේ” නිර්මාතෘවරිය වන
සචිනි වර්නකුලසූරිය, පසුගිය වසර ගණනාව තුළ විවිධ අවස්ථාවන්හිදී
තම මැදිහත්වීම තුළින් ඉතාලියේ ශ්‍රී ලාංකීක ප්‍රජාව හට තම නීතිමය
දැනුම තුළින් විශ්වාසනීය​ සේවයක් ලබා දීමට සමත් වූවා.

පුද්ගලික ආයතනයක් වන “පරිපාලන හා සංක්‍රමණ නීති උපදෙස්
ආයතනයේ” නිර්මාතෘ වරිය ඉතාලියේ සංක්‍රමණීක ප්‍රජාව​ පිලිබඳ තම
පුද්ගලික අත්දැකීම් හා වෘත්තීය අත්දැකීම් මත පදනම්ව මෙම
ආයතනය ආරම්භ කරන ලද්දේ එයින් තම සේවාදායකයන් හට
විශ්වාසනිය හා කාර්‍යයක්ෂම සේවයක් ලබා දීමටයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here