අරමුණු

0
88

” පරිපාලන හා සංක්‍රමණික නීති උපදෙස් ආයතනය”

  • කාලය හා පිරිවැය අඩු කිරීම තුලින් කාර්යක්ෂම සේවා පහසුකම සැපයීම හා පරිපූර්ණ උපදේශන සේවාවන් ලබා දීම;
  • දියුනු තොරතුරු තාක්ෂණ මෙවලම් භාවිතයෙන් අති නවීන හා කාලෝචිත සේවා පහසුකම් ලබා දීම;
  • පලපුරුදු නීතිඥයින්, නොතාරිස්වරුන්, කම්කරු උපදේශකයින්,ගණකාධිකාරිවරුන්, සංස්කෘතික මැදිහත්කරුවන්, පරිවර්තකයින් ස​හ තවත් බොහෝ වෘත්තිකයන් සමඟ සහයෝගය තුළින් ඩේවාදායකයන්​ගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මැදිහත්වීම;
  • සේවාදායකයින්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා කැපවීමෙන් සහ සුවිශේෂී අවධානයක් සහිත සේවාවක් සහතික කිරීම;
  • ආයතනයේ හෝ පුද්ගලයන්ගේ රහස්‍යභාවය සහ වෘත්තීයභාවය සහතික කරමින් සේවාදායකයන් හට ඔවුන්ගේ අරමුණු කරා ලංවීම​ට අඩිතාලමක් වීම.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here